Srpski jezik i književnost

(0 review)
300,00 RSD
Srpski jezik i književnost

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz srpskog jezika za upis u srednje škole. Pokrivene su sve najvažnije oblasti koje su obrađene u Osnovnoj školi, poput fonetike, morfologije, padežnog sistema, tvorbe reči, pravopisa… Svaka oblast je razrađena više lekcija.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 50
 • Testova 0
 • Trajanje 6 meseci
 • Nivo kursa Osnovna škola
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 10
 • Sertifikat No
 • Procena Self
 • Fonetika 0/6

 • Morfologija 0/10

  • Lekcija2.1
   Vrste reči. Imenske reči. Imenice
   30m
  • Lekcija2.2
   Pridevi. Pridevske kategorije. Vrste prideva. Osnovne karakteristike komparacije prideva
   30m
  • Lekcija2.3
   Zamenice. Imeničke zamenice. Pridevske zamenice
   30m
  • Lekcija2.4
   Brojevi
   30m
  • Lekcija2.5
   Glagoli. Osnovne kategorije: vid, rod, aktiv i pasiv, lice, vreme, način, rod i broj
   30m
  • Lekcija2.6
   Gramatičke osnove. Prosti i složeni glagolski oblici. Pomoćni glagoli
   30m
  • Lekcija2.7
   Glagolski oblici. Glagolska vremena: prezent, perfekat, aorist, imperfekat, pluskvamperfekat, futur I, futur II
   30m
  • Lekcija2.8
   Glagolski načini: imperativ, potencijal. Nelični glagolski oblici: glagolski prilog sadašnji, glagolski prilog prošli, radni glagolski pridev, trpni glagolski pridev
   30m
  • Lekcija2.9
   Nepromenjive vrste reči: prilozi, predlozi, veznici, rečce, uzvici
   30m
  • Lekcija2.10
   Služba reči u rečenici: predikat, subjekat, objekat, priloške odredbe, atributi, apozicije
   30m
 • Građenje reči 0/3

  • Lekcija3.1
   Morfeme. Podela reči prema nastanku. Porodica reči
   30m
  • Lekcija3.2
   Tvorba reči. Tvorbeni procesi
   30m
  • Lekcija3.3
   Važniji modeli za tvorbu imenica, prideva i glagola
   30m
 • Sintaksa 0/4

  • Lekcija4.1
   Rečenice u širem smislu (komunikativne rečenice) i rečenice u užem smislu (predikatske rečenice)
   30m
  • Lekcija4.2
   Sintagma. Vrste sintagmi (imeničke, pridevske, priloške, glagolske sintagme)
   30m
  • Lekcija4.3
   Sistem zavisnih rečenica. Obeležja zavisnih rečenica. Glavne vrste zavisnih rečenica: izrične, odnosne, mesne, vremenske, uzročne, uslovne, dopusne, namerne, poredbene i posledične. Veznički izrazi
   30m
  • Lekcija4.4
   Sistem nezavisnih rečenica. Opšti pojmovi o vrstama nezavisnih rečenica, njihovim obeležjima i funkcijama. Naporedne konstrukcije. Glavni tipovi naporednih konstrukcija: sastavne, rastavne, suprotne, isključne, zaključne
   30m
 • Padeži 0/9

  • Lekcija5.1
   Padeži
   10m
  • Lekcija5.2
   Nominativ
   10m
  • Lekcija5.3
   Genitiv
   10m
  • Lekcija5.4
   Dativ
   10m
  • Lekcija5.5
   Akuzativ
   10m
  • Lekcija5.6
   Vokativ
   7m
  • Lekcija5.7
   Instrumental
   10m
  • Lekcija5.8
   Lokativ
   10m
  • Lekcija5.9
   Razlike između padeža. Padežna sinonimija
   10m
 • Pravopis 0/4

  • Lekcija6.1
   Pisanje velikog i malog slova
   30m
  • Lekcija6.2
   Spojeno i odvojeno pisanje reči
   30m
  • Lekcija6.3
   Interpunkcija. Glagol trebati
   30m
  • Lekcija6.4
   Skraćenice. Podela reči na slogove. Podela reči na kraju reda. Suglasnik J
   30m
 • Književni jezik 0/2

  • Lekcija7.1
   Srpski jezik u porodici slovenskih jezika. Razvoj srpskog jezika od 9. do 19. veka. Vukova reforma
   30m
  • Lekcija7.2
   Jezička norma. Jezički standardni (književni) jezik. Nestandardni jezički varijeteti. Izgovori i dijalekti srpskog jezika. Pravopis. Funkcionalni stilovi srpskog književnog jezika
   30m
 • Leksikologija 0/2

  • Lekcija8.1
   Leksikologija. Jednoznačnost i višeznačnost. Homonimija. Sinonimija. Antonimija. Metaforska i metonimijska značenja
   30m
  • Lekcija8.2
   Sastav leksike i sfere upotrebe reči književnog jezika
   30m
 • Književnoteorijski pojmovi 0/2

  • Lekcija9.1
   Podela književnosti. Književni rodovi i vrste
   30m
  • Lekcija9.2
   Osnovni književnoteorijski pojmovi
   30m
 • Stilska izražajna sredstva 0/3

  • Lekcija10.1
   Aliteracija. Asonanca. Anafora. Epifora. Simploha. Palilogija. Onomatopeja. Retorsko pitanje
   30m
  • Lekcija10.2
   Epitet. Poređenje. Metafora. Personifikacija. Simbol. Alegorija. Apostrofa. Sinestezija
   30m
  • Lekcija10.3
   Slovenska antiteza. Gradacija. Kontrast. Hiperbola. Ironija. Sarkazam
   30m
 • Književna dela i pisci 0/4

  • Lekcija11.1
   Narodna književnost
   30m
  • Lekcija11.2
   Umetnička književnost – peti, šesti i sedmi razred
   30m
  • Lekcija11.3
   Umetnička književnost – sedmi i osmi razred
   30m
  • Lekcija11.4
   Umetnička književnost – osmi razred
   30m
 • Testovi 0/1

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0