Matematika

(0 review)
300,00 RSD
Matematika

Operacije sa celim i racionalnim brojevima.

Operacije sa celim brojevima

Operacije sa celim brojevima pokazaćemo na primerima:

Primer 1:

 1.   +1+3=+4        1+3= 4
 2.   -1-3=-4
 3.   +1-3=-2
 4.   -1+3=+2

Ako su brojevi istog znaka, rezultat dobijamo tako što taj znak prepišemo, a brojeve saberemo.

Ako su brojevi suprotnog znaka, rezultat dobijamo tako što prepišemo znak onog broja koji je veći po apsolutnoj vrednosti, a brojeve oduzmemo (od broja koji je veći po apsolutnoj vrednosti oduzmemo broj koji je manji po apsolutnoj vrednosti).

Primer 2:

 1. (+1)∙(+3)=+3        1∙3=3
 2. (-1)∙(-3)=+3
 3. (+1)∙(-3)=-3
 4. (-1)∙(+3)=-3

Ako množimo ili delimo brojeve istog znaka, rezultat je pozitivan.

Ako množimo ili delimo brojeve suprotnog znaka, rezultat je negativan.

Operacije sa racionalnim brojevima

Sabiranje, oduzimanje, množenje i deljenje razlomaka

Ako razlomci imaju jednake imenioce sabiramo/oduzimamo ih tako što imenilac prepišemo, a brojioce saberemo odnosno oduzmemo.

Ako razlomci imaju različite imenioce, proširimo ih tako da imaju jednake imenioce, pa ih onda saberemo.

Prvi razlomak  proširujemo sa razlomkom  tako da dobijamo

Razlomke množimo tako što pomnožimo brojilac sa brojiocem, a imenilac sa imeniocem.

Pre množenja razlomaka smemo da skratimo bilo koji broj iz brojioca sa bilo kojim brojem iz imenioca ukoliko je to moguće.

Razlomke delimo tako što deljenik prepišemo, napišemo ∙ , a umesto delioca napišemo razlomak koji mu je recipročan.

Operacije sa brojevima u decimalnom zapisu

Sabiranje i oduzimanje

Primer 3: Saberi brojeve 3,345 i 4,123.

Rešenje:

    3,345
+ 4,123
7,468

Primer 4: Izračunaj 3,345-4,123.

Rešenje:

Pošto su brojevi suprotnog znaka, rezultat dobijamo tako što prepišemo znak onog broja koji je veći po apsolutnoj vrednosti (u ovom slučaju pišemo -), a brojeve oduzmemo (od broja koji je veći po apsolutnoj vrednosti oduzmemo broj koji je manji po apsolutnoj vrednosti).

    4,123
  -3,345
0,778

3,345-4,123=-0,778

Množenje broja u decimalnom zapisu dekadnom jedinicom

Broj u decimalnom zapisu množimo dekadnom jedinicom tako što pomerimo zarez u desno za onoliko nula koliko nula ima ta dekadna jedinica.

0,234∙10=2,34
0,234∙100=23,4
0,234∙1000=234
0,234∙10000=2340

Broj u decimalnom zapisu delimo dekadnom jedinicom tako što pomerimo zarez ulevo za onoliko nula koliko nula ima ta dekadna jedinica.

234,5:10=23,45
234,5:100=2,345
234,5:1000=0,2345
234,5:10000=0,02345

Sledeća Deljivost

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz matematike za upis u srednje škole. Zadaci pokrivaju sve najvažnije oblasti koje su obrađene u Osnovnoj školi, počev od razlomaka iz petog razreda, pa do geometrijskih tela iz osmog razreda. Svaka oblast je razrađena na više lekcija.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 35
 • Testova 0
 • Trajanje 50 časova
 • Nivo kursa Osnovna škola
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 16
 • Sertifikat No
 • Procena Self
 • Brojevi i operacije sa njima 0/6

 • Algebra i funkcije 0/7

  • Lekcija2.1
   Stepen čiji je izložilac prirodni broj. Operacije sa stepenima
   19m
  • Lekcija2.2
   Kvadratni koren. Operacije sa korenima
   17m
  • Lekcija2.3
   Polinomi
   40m
  • Lekcija2.4
   Proporcije i primena
   35m
  • Lekcija2.5
   Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom
   30m
  • Lekcija2.6
   Linearna funkcija i njen grafik
   30m
  • Lekcija2.7
   Sistemi dve linearne jednačine sa dve nepoznate
   30m
 • Geometrija 0/15

  • Lekcija3.1
   Geometrijski pojmovi-međusobni odnosi
   30m
  • Lekcija3.2
   Ugao
   30m
  • Lekcija3.3
   Trougao – vrste i uglovi
   30m
  • Lekcija3.4
   Četvorougao – vrste i uglovi
   30m
  • Lekcija3.5
   Četvorougao – obim i površina
   30m
  • Lekcija3.6
   Trougao – obim i površina
   30m
  • Lekcija3.7
   Krug – osnovni elementi, centralni i periferijski ugao kruga
   30m
  • Lekcija3.8
   Krug – obim i površina, dužina kružnog luka, površina kružnih delova
   30m
  • Lekcija3.9
   Osna simetrija i podudarnost geometrijskih figura
   30m
  • Lekcija3.10
   Pitagorina teorema
   30m
  • Lekcija3.11
   Talesova teorema. Sličnost trouglova
   30m
  • Lekcija3.12
   Kvadar i kocka
   30m
  • Lekcija3.13
   Prizma
   30m
  • Lekcija3.14
   Piramida
   30m
  • Lekcija3.15
   Valjak, kupa i lopta
   35m
 • Merenje 0/3

  • Lekcija4.1
   Pravila zaokrugljivanja realnih brojeva
   30m
  • Lekcija4.2
   Jedinice mere za dužinu, površinu i zapreminu
   30m
  • Lekcija4.3
   Jedinice mere za masu i vreme
   30m
 • Obrada podataka 0/4

  • Lekcija5.1
   Dekartov pravougli koordinatni sistem
   10m
  • Lekcija5.2
   Tablično i grafičko predstavljanje statističkih podataka
   10m
  • Lekcija5.3
   Procenti
   5m
  • Lekcija5.4
   Srednja vrednost i medijana
   10m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0