Matematika

(0 review)
300,00 RSD
Matematika

Deljivost

POJAM DELJIVOSTI

Jedan celi broj je deljiv drugim celim brojem ako je ostatak deljenja jednak nuli.

Delilac nekog broja je svaki prirodni broj kojim je taj broj deljiv.Svaki prirodni broj veći od broja 1 ima bar dva delioca.

Sadržilac nekog broja je svaki prirodni broj koji je deljiv tim brojem.

Najmanji sadržilac svakog prirodnog broja je sam taj broj, a njegov najveći sadržilac ne postoji.

Proizvod dva broja deljiv je nekim brojem ako je jedan od činilaca deljiv tim brojem.

Zbir dva broja deljiv je nekim brojem samo ako su oba sabirka deljiva tim brojem.

Razlika dva broja deljiva je nekim brojem samo ako su i umanjilac i umanjenik deljivi tim istim brojem.

Prirodni brojevi veći od 1 koji imaju samo dva delioca, broj 1 i samog sebe nazivaju se prosti brojevi.

Prirodni brojevi veći od 1 koji imaju više od dva delioca nazivaju se složeni brojevi.

Broj 1 nije ni prost ni složen broj. On je deljiv samo sa sobom.

Broj 0 je deljiv bilo kojim prirodnim brojem.

 

DELJIVOST BROJEVA

Deljivost brojem 2

Broj je deljiv brojem 2 samo ako mu je poslednja cifra paran broj (0, 2, 4, 6, 8)

Deljivost brojem 3

Broj je deljiv brojem 3 samo ako mu je zbir cifara deljiv brojem 3.

Deljivost brojem 4

Broj je deljiv brojem 4 samo ako su mu poslednje dve cifre deljive brojem 4.

Deljivost brojem 5

Broj je deljiv brojem 5 samo ako se završava sa ciframa 0 ili 5

Deljivost brojem 6

Broj je deljiv brojem 6 samo ako je deljiv brojevima 2 i 3.

Deljivost brojem 9

Broj je deljiv brojem 9 samo ako mu je zbir cifaradeljiv brojem 9.

Deljivost brojem 10

Broj je deljiv brojem 10 ako na kraju ima bar jednu 0.

Deljivost brojem 25

Broj je deljiv brojem 25 samo ako su mu poslednje dve cifre 00, 25, 50 ili 75.

Deljivost brojem 100

Broj je deljiv brojem 100 ako na kraju ima bar dve 0.

Deljivost brojem 1000

Broj je deljiv brojem 1000 ako na kraju ima bar tri 0.

Ovaj kurs je prvenstveno namenjen učenicima osmog razreda Osnovnih škola Srbije kao priprema za polaganje prijemnog iz matematike za upis u srednje škole. Zadaci pokrivaju sve najvažnije oblasti koje su obrađene u Osnovnoj školi, počev od razlomaka iz petog razreda, pa do geometrijskih tela iz osmog razreda. Svaka oblast je razrađena na više lekcija.

Karakteristike kursa

 • Lekcija 35
 • Testova 0
 • Trajanje 50 časova
 • Nivo kursa Osnovna škola
 • Jezik kursa Srpski
 • Polaznika 16
 • Sertifikat No
 • Procena Self
 • Brojevi i operacije sa njima 0/6

 • Algebra i funkcije 0/7

  • Lekcija2.1
   Stepen čiji je izložilac prirodni broj. Operacije sa stepenima
   19m
  • Lekcija2.2
   Kvadratni koren. Operacije sa korenima
   17m
  • Lekcija2.3
   Polinomi
   40m
  • Lekcija2.4
   Proporcije i primena
   35m
  • Lekcija2.5
   Linearne jednačine i nejednačine sa jednom nepoznatom
   30m
  • Lekcija2.6
   Linearna funkcija i njen grafik
   30m
  • Lekcija2.7
   Sistemi dve linearne jednačine sa dve nepoznate
   30m
 • Geometrija 0/15

  • Lekcija3.1
   Geometrijski pojmovi-međusobni odnosi
   30m
  • Lekcija3.2
   Ugao
   30m
  • Lekcija3.3
   Trougao – vrste i uglovi
   30m
  • Lekcija3.4
   Četvorougao – vrste i uglovi
   30m
  • Lekcija3.5
   Četvorougao – obim i površina
   30m
  • Lekcija3.6
   Trougao – obim i površina
   30m
  • Lekcija3.7
   Krug – osnovni elementi, centralni i periferijski ugao kruga
   30m
  • Lekcija3.8
   Krug – obim i površina, dužina kružnog luka, površina kružnih delova
   30m
  • Lekcija3.9
   Osna simetrija i podudarnost geometrijskih figura
   30m
  • Lekcija3.10
   Pitagorina teorema
   30m
  • Lekcija3.11
   Talesova teorema. Sličnost trouglova
   30m
  • Lekcija3.12
   Kvadar i kocka
   30m
  • Lekcija3.13
   Prizma
   30m
  • Lekcija3.14
   Piramida
   30m
  • Lekcija3.15
   Valjak, kupa i lopta
   35m
 • Merenje 0/3

  • Lekcija4.1
   Pravila zaokrugljivanja realnih brojeva
   30m
  • Lekcija4.2
   Jedinice mere za dužinu, površinu i zapreminu
   30m
  • Lekcija4.3
   Jedinice mere za masu i vreme
   30m
 • Obrada podataka 0/4

  • Lekcija5.1
   Dekartov pravougli koordinatni sistem
   10m
  • Lekcija5.2
   Tablično i grafičko predstavljanje statističkih podataka
   10m
  • Lekcija5.3
   Procenti
   5m
  • Lekcija5.4
   Srednja vrednost i medijana
   10m

Ocena polaznika

Prosečna ocena

0
0 rating

Detaljnija ocena

5 stars
0
4 stars
0
3 stars
0
2 stars
0
1 star
0